سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن وطن پور – دانشگاه اصفهان – دانشکده مهندسی – گروه مهندسی برق اصفهان – ایران
ارسلان ماسوریان معین پرستگاری – دانشگاه اصفهان – دانشکده مهندسی – گروه مهندسی برق اصفهان – ایران
رحمت اله هوشمند – دانشگاه اصفهان – دانشکده مهندسی – گروه مهندسی برق اصفهان – ایران

چکیده:

در این مقاله برنام هریزی مشارکت واحدها با استفاده ازالگوریتم جستجوی باکتریایی با در نظر گرفتن قیود ولتاژ وانتقال شبکه مورد بررسی قرار م یگیرد. تابع هدف این مسئله،کاهش هزینه تولید و آلودگی با در نظر گرفتن تاثیردریچه های بخار و مناطق ممنوعه م یباشد. این مسئله دارای قیود زیادی م یباشد. تعداد زیاد قیود تولید، انتقال و امنیت شبکه، موجب پیچیدگی حل این مسئله م یشود. در این مقاله از الگوریتم باکتریایی جهت بهین هسازی توابع هدف غی رخطی،ناصاف و ناپیوسته استفاده شده است. بنابراین تاثیر باز شدن شیرهای بخار به راحتی در این الگوریتم در نظر گرفته میشود. در این مقاله از برش های باکتریایی برای برطرف کردن قیود امنیت استفاده شده است. برای بررسی عملکرد روش برنامه ریزی پیشنهادی، برنامه برای دوره زمانی ۲۴ساعته و به صورت روز پیش برای شبکه ۳۰ باس استانداردIEEEاجرا گردیده است. نتایج شبیب ه سازی بیانگرصحت و قدرت عملکرد روش پیشنهادی در حل مسئلهSCUCمیباشد.