سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین حسینی شاوون – کارشناس ارشد آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بهمن احمدی توانا – مدیر آموزشهای کوتاه مدت،پژوهشکده سوانح طبیعی
مسعود تاجبخش – دانش آموخته امداد و سوانح،دانشگاه جامع علمی کاربردی
وحید حسینی جناب – متخصص مدیریت ریسک و بحران،مشاور پژوهشکده سوانح طبیعی

چکیده:

سازمانهای صنعتی با فراهم سازی شرایط اشتغال، تولید، ارزآوری و ثبات اقتصادی کشور، تعیین کننده مسیر اصلی توسعه کشور می باشند. در شرایط امروزی افزایش توانمندی مقابله با رقبای داخلی و خارجی نیازمند در اختیار داشتن برنامه های مدون و استراتژی روشن سازمانی بویژه در زمینه توسعه منابع انسانی به لحاظ کیفی می باشد چرا که این امر مهم توسط منابع انسانی کار آزموده تحقق خواهد یافت. سازمانها به این نکته واق فاند که راهی جز توجهجدی به توسعه کیفی منابع انسانی خویش ندارند که با طراحی سازوکارهای عملی و کاربردی آموزش یعنی برنامه ریزی آموزشی صورت پذیرفته و به سازمان کمک میکند تا اطمینان یابد که آیا می تواند برنامه های کسب و کار خود را برای آینده در قالب اهداف مالی، تولیدی، ترکیب فرآورده ها، فن شناسیها و منابع مورد نیاز بخوبی به مرحله اجرا در آورد. از طرفی بروز روزافزون حوادث و بلایا در جهان همراه با افزایش خسارات و تلفات، که تا حد زیادی مراکز صنعتی را نیز متاثر میسازد، لزوم توجه به برنامه های برگشت پذیری را در این زمینه که عمدتا بر پایه آموزش بنا نهاده شده اند، مطرح میسازد. در این مقاله در نظر است با رویکرد به شاخصهای طراحی نظام استراتژیک سازمان، به برخی نکات مهم و اساسی در تدوین برنامه ریزیهای استراتژیک محور آموزش مدیریت بحران در سازمانهای صنعتی پرداخته شود و راهکارهای ملی ارائه گردد.