سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داریوش مهدیزاده بیت بکلو –

چکیده:

ا جرای استراتژی تدوین شده یکی از مسائل اصلی سازمانهای پروژه محور می باشد . ضمن اینکه اگر فرایندهای تدوین استراتژی در این سازمانها ناقص و یا نادرست اجرا کنند منجر به سرریز شدن هزینه های پیش بینی شده ،تاخیر در تحویل پروژه و تغییر در محدوده و کیفیت پروژه ها خواهد شد. مدیریت استراتژیک پروژه به سازمان این امکان را می دهد که دارای ابتکار عمل شود و فعالیتهایش را به گونه ای برنامه ریزی نماید تا بتواند علیرغم تمامیتغییرات و دگرگونی ها ، طبق برنامه پیشرفت نماید. برنامه ریزی استراتژیک به عنوان ابزاری جهت ترسیم مسیر دستیابی به اهداف دراز مدت سازمانها بکار برده می شود. در خصوص سازمانهای پروژه محور این هدف عمدتادستیابی به تعالی بیشتر و نهادینه سازی مدیریت طرح و سبد پروژه ها و بهره برداری از مزایای آن می باشد. امروزه تکنولوژ ی نقشی کلیدی در رقابت پذیری سازمان ها ایفاد می کند. بنابر این بایستی مانند سایر منابع کلیدی مبتنی بریک نگاه استراتژیک مدیریت شود. اولین و مهمترین گام در مدیریت استراتژیک تکنولوژی ، تدوین یک برنامه بلند مدت است که اولویتهای سرمایه گذاری سازمان در آن تعیین می شود. این برنامه ، استراتژی تکنولوژی نام دارد