سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره صالحی گزل آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
محمد اجزاء شکوهی – دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رحیم رهنما –

چکیده:

ما در این تحقیق این پتانسیل ها و نقاط ضعف و فرصت ها و تهدید ها را با مدل SWOT بررسی کردیم که نشان می دهد از لحاظ کیفی فرصت ها و نقاط قوت در مقایسه با ضعف ها و تهدیدها در مرتبه پایین تری قرار دارد در پایان نیز راهکارها و پیشنهاداتی را بعد از شناسایی این مولفه ها بیان کردیم. روش تحقیق برحسب هدف، روش تحقیق کاربردی وشیوه مطالعه برحسب روش وماهیت، تحقیق توصیفی -تحلیلی می باشد برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای، اسنادی، روش مشاهده مستقیم و روش های میدانی مانند پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است که ۳۰ پرسشنامه توسط مسولان و کارشناسان شهری پرشده است .هدف از طرح این تحقیق لزوم شناخت پتانسیل ها و یا نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها در شهر قوچان با استفاده از مدل SWOT می باشد تا با شناخت این مولفه ها وبا توجه به عدم تحقق پذیری طرح های توسعه سنتی بتوان با توجه به پتانسیل ها و فرصت ها و نقاط قوت این شهر به انجام برنامه ریزی استراتژیک مناسب برای این شهر دست زد .