سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین علیزاده – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدجمشید موسوی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

چکیده:

دراین مطالعه مسئله برنامه ریزی آبیاری برای یک شبکه آبیاری با چند محصول در طول یک فصل رشد و با در نظر گرفتن عدم قطعیت واقعه های بارش مورد توجه قرارگرفته است از یکمدل تحلیلی استوکستیک دینامیک رطوبت خاک جهت توسعه روابط تحلیلی محصول گیاه استفاده شده و با استفاده از فرایند تصادفی دو مقداری روابط تحلیلی جهت استخراج توزیع احتمال نیاز ابیاری گیاه برای کل فصل رشد توسعه داده شده است با بکارگیری این روابط تحلیلی در قالب یک مدل صریح برنامه ریزی استوکستیک با محدودیت های شانسی معادل آن بصورت یک مدل برنامه ریزی غیرخطی بدست امده که علاوه بر سرعت همگرایی روش حل از تقریبهای گسسته سازی استوکستیک نیز مبرا می باشد این مدل جهت بررسی مسئله بهینه سازی کم آبیاری در دشت عباس واقع در استان خوزستان بکارگرفته شده که در آن سه سناریوی الگوی کشت مورد توجه قرارگرفته است.