مقاله برنامه آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان بر فعالیت بدنی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهرستان کلاله در سال ۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در حکیم سید اسماعیل جرجانی از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: برنامه آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان بر فعالیت بدنی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهرستان کلاله در سال ۹۱
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش آموزان
مقاله الگوی اعتقاد بهداشتی
مقاله پوکی استخوان
مقاله فعالیت جسمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیازی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری محتشم
جناب آقای / سرکار خانم: نوری عابد
جناب آقای / سرکار خانم: خدادوست محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پوکی استخوان، اپیدمی خاموش عصر حاضر است که با توجه به میزان ابتلای بالای زنان به این بیماری و عوارض ناشی از آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این بیماری قابل پیشگیری است و چون دختران نوجوان، جمعیت پرخطر را تشکیل می دهند، هدف از مطالعه بررسی تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان بر فعالیت بدنی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهرستان کلاله در سال ۹۱ است.
روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه تجربی است که روی ۱۴۰ دانش آموز دختر دوم راهنمایی شهرستان کلاله (گروه آزمون ۷۰ نفر و گروه شاهد ۷۰ نفر) انجام گرفت. نمونه گیری به روش تصادفی چندمرحله ای بود. داده ها پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه های استاندارد مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در خصوص پوکی استخوان و فعالیت جسمانی، با نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون های تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: دانش آموزان گروه های آزمون و شاهد، از لحاظ بعد خانوار و مشخصات دموگرافیک والدین همگن بوده و اختلاف معناداری بین دو گروه وجود نداشت. قبل از مداخله، میانگین نمرات آگاهی و سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در گروه ها تفاوت معناداری نداشت، اما بعد از مداخله، نمرات گروه آزمون افزایش قابل ملاحظه ای داشت (P>0.001). همچنین میانگین نمرات فعالیت جسمانی گروه آزمون، دو ماه بعد از آموزش افزایش معناداری داشت (P>0.001).
نتیجه گیری: آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی نقش مهمی در افزایش سطح آگاهی و به تبع آن ایجاد نگرش های مطلوب و انجام فعالیت جسمانی در دانش آموزان داشت.