سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام امینی – دکترای شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
مریم برومند – کارشناس ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری

چکیده:

فرضیات مقاله حاضر عبارتند از: الف) الگوی بافت شهری در کاهش یا افزایش آسیبهای کالبدی ناشی از زلزله موثر است. ب) بافت منظم (شطرنجی) نسبت به بافت ارگانیک آسیبپذیری کمتری در برابر زلزله را متحمل میشود. مقایسه نتایج حاصل از مدل تحلیلی ارائه شده در دو محدوده با بافت شطرنجی (شهرک غرب) و بافت ارگانیک (درکه) با استفاده از تکنیکAHP و نرم افزارGIS با مطالعات گروه جایکاJICA) برای آزمون فرضیات مورد استفاده گرفت . نتیجه نهایی گویای آن است که بافت شهر تاثیر زیادی در میزان آسیب پذیری شهر از زلزله دارد