سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صائمه آقاجانی – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق -دا
محسن کلانتر – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشکده مهندسی برق -دا

چکیده:

امروزه، در میان انرژیهای تجدیدپذیر، استفاده و بهره-برداری از انرژی باد، به سرعت در حال افزایش است. از آنجائیکه باد هیچگونه هزینه تولیدی ندارد، بنابراین سعی میشود در برنامهریزی سیستم، حداکثر استفاده را از آنکرد. یکی از ویژگیهای اصلی انرژی باد، این است که ظرفیت تولید مزرعه بادی مطابق با سرعت باد تغییر می- کند. بنابراین پیشبینی تولید توان باد حتی در کوتاهمدت نیز همراه با عدمقطعیت میباشد. به منظور جبران این ضعف، در این مقاله ترکیب واحدهای تلمبه-ذخیرهای و بادی پیشنهاد شده است. با این ترکیب، واحد تلمبه- ذخیرهای میتواند عدمقطعیت در پیشبینی توان باد راجبران نماید. همچنین، بهرهبرداری بهینه از شبکه قدرتهمراه با ترکیب واحدهای تلمبه-ذخیرهای و باد به منظور مینیمم نمودن هزینه اجتماعی مورد انتظار در بازار کوتاه مدت در این مقاله بررسی گردیده است. عدمقطعیتمربوط به پیشبینی بار را نیز در این برنامهریزی لحاظ شده است. مدل ارائه شده در این مقاله، بر روی یک شبکه سه شینه برنامهریزی میشود. همچنین نتایج عددی حاصل از بهرهبرداری سه مورد (حالت پایه، حالت پایه با واحد توان باد، حالت پایه با هماهنگسازی باد -تلمبه) ارائه شده است