سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد پرتوی – پژوهشگاه نیرو، گروه اقتصاد و مدیریت برق
بابک مظفری – پژوهشگاه نیرو، گروه اقتصاد و مدیریت برق
سیدپیمان موسوی مبارکه – پژوهشگاه نیرو، گروه اقتصاد و مدیریت برق
امیر عباس زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران- تهران

چکیده:

در این مقاله الگوریتم جدیدی برای تخصیص توان اکتیو و تعیین مقدار بهینه ظرفیت ذخیره مورد نیاز شبکه و سهم ژنراتورها و منابع واکنش بار جهت تأمین آن در طول ۲۴ ساعت، معرفی میشود . در روش پیشنهادی مقدار ظرفیت ذخیره مورد نیاز با توجه به امنیت شبکه که توسط بهره بردارتنظیم شده است، تعیین میشود. به همین منظور از شاخص احتمالاتی امید ریاضی بار تأمین نشده(ELNS)برای سنجیدن امنیت شبکه در هر ساعت، استفاده شده است . الگو ریتم پیشنهادی روی شبکه ۲۴ شینهIEEEپیاده سازی شده است ونتایج حاصل از شبیهسازی، با نتایج حاصل از روش امنیتی قطعی که در هر ساعت یک مقدار ثابت و مشخص ظرفیت ذخیره در نظر گرفته میشود، از دو دیدگاه اقتصادی و قابلیت اطمینانی مقایسه شده است. نتایج حاصله برتر ی الگوریتم پیشنهادی را نسبت به روش قطعی از هر دو دیدگاه نشان میدهند. در حل الگوریتم پیشنهادی از برنامه ریزی ترکیبی خطی-عدد صحیح (MILP) و نرم افزار GAMSاستفاده شده است.