سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صائمه آقاجانی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق-د
محسن کلانتری – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشکده مهندسی برق-د

چکیده:

امروزه توربینهای بادی بهسرعت در حال توسعه بوده و از هزینه های آنها کاسته میشود. اگرچه استفاده از منابع باد ی مزایای بسیاری دارد، اما بهعلت طبیعت تغییرپذیری آنها، بهره- برداری از این انرژی با مشکلاتی همراه میباشد. در این مقاله از مدل بهینه سازی تصادفی برای بهره برداری سیستم با حضورنیروگاه بادی ارائه شده است که بهطور همزمان عدم قطعیت پی شبینی بار و تولید توان باد را در نظر م ی گیرد . به منظورتأمین امنیت مورد نیاز سیستم، احتمال برون رفت واحدها ی حرارتی نیز در برنامهریزی لحاظ شده است. مدل ارائه شده همچنین بر روی یک شبکه سه شینه در محدوده زمانی ۴ساعته با در نظر گرفتن خطوط انتقال برنامهریزی می شود ونتایج بدست آمده بر روی برنامه ریزی ذخایر و تولید ومحدودیتهای خط انتقال، ذخایر سمت بار، مقدار بار از دست رفته و ریزش توان باد ارزیابی می شود. همچنین تأثیر افزا یش نفوذ توان باد در بهرهبردار ی از سیستم قدرت به دو روشقطعی و تصادفی تحلیل خواهد شد.