سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صبوری – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند
رسول کاظم زاده – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند
هدایت صبوری – گروه مهندسی برق، دانشکده انرژی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه

چکیده:

افزایش توجه به مسائل زیست محیطی و استخراج بیش از حد از منابع انرژی فسیلی، انگیزه برای اضافه کردن منابع انرژی نو و از جمله انرژی باد را به سیستمهای قدرت موجود بیشتر نموده است. با این وجود طبیعت متغیر و غیرقابل پیشبینی توان بادی، مشکلاتی را در برنامه- ریزی تولید واحدها ایجاد میکند. در این مقاله، مسألهی مشارکت واحدهای حرارتی بهعنوان یک مسأله با برنامهریزی ترکیبی خطی عددصحیح – در نظر گرفته شده است و با اضافه شدن واحدهای بادی )به دلیل عدم قطعیت مربوط به پیشبینی توان بادی برنامهریزی سیستم به صورت تصادفی انجام خواهد شد. علیرغم مزیتهای فراوان نمایش تابع هزینه توسط مقدار امید ریاضی آن در برنامهریزی تصادفی، عیب اصلی آن این است که دیگر پارامترهای مشخصکنندهی توزیع تابع هزینه در نظر گرفته نشدهاند. بنابراین در این مقاله برای کنترل ریسک خطرپذیری وجود هزینههای بالا، کنترل ریسک در فرمولبندی مسألهی UC تصادفی در نظر گرفته خواهد شد. رایجترین روش مدیریت ریسک اضافه کردن عباراتی در فرمولبندی مسأله برای اندازهگیری ریسک مربوط به هزینه میباشد. این عبارات معمولا تحت عنوان شاخص ریسک شناخته می- شوند. در این مقاله از رایجترین شاخصهای ریسک یعنی ارزش در خطر VaR و ارزش در خطر شرطی CVaR استفاده شده است