سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محدثه باقری – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر
عبدالرضا شیخ الاسلامی –
مجید شهابی –

چکیده:

امروزه به منظور دستیابی به اهداف زیست محیطی، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بهخصوص انرژی باد در سیستم قدرت بسیارمورد توجه قرار گرفته است. با وجود اینکه واحدهای بادی به خودی خود تولیدکنندهی گازهای آلایندهی هوا نمیباشند، ممکن است سبب تغییراتی در برنامهریزی تولید واحدهای حرارتی شوند که این تغییرات موجب تولید میزان گازهای آلاینده بیشتری توسط واحدهای حرارتی شود. بنابراین در نظر گرفتن میزان انتشار آلایندههای واحدهای حرارتی در برنامهریزی در مدار قرارگیری واحدها با حضور نیروگاههای بادی ضروری بهنظر میرسد. در این مقاله دو روشبرای در نظر گرفتن میزان انتشار آلایندهها در برنامهریزی سیستم قدرت ارائه شده است. همچنین در این مقاله برنامهریزی مشارکت واحدها بهمنظور مدلسازی کامل عدمقطعیتهای تولید توان بادی، با معیار امنیتتصادفی انجام پذیرفته است. عدمقطعیتتولید توان بادی با توجه به منحنی توزیع نرمال پیشبینی باد بصورت درختسناریو در دورهی برنامهریزی مدل شده است. مدل ارائه شده بر روی شبکهی ۳۰ شینهیIEEE در بازهی زمانی ۶ ساعته آزمایششده و نتایج هر دو روشموردتحلیل قرار گرفته است.