سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه السادات افصح حسینی – دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد-ایران،

چکیده:

موضوع ناامنی شهری یکی از چالشهای جدی جوامع میباشد که نظر بسیاری از صاحبنظران را به خود معطوف نموده است. دستیابی به امنیت شهری پایدار و افزایش روزافزون آن در شهرهای بزرگ بخصوص پایتختها یکی از مهمترین موضوعات هر جامعه است. ابعاد امنیت شهری در تهران به موازات گسترش شهر تهران روز به روز پیچیدهتر می شوود از ا یون رو ارائه راهکارها ی مناسب در بهبود امنیت شهری این شهر ضروری به نظر میرسد. در این میان برنامهریزی راهبردی به عنوان روشی موثر در حو مسائل پیچیده و در حال تغیر شهرهای امروزی مورد استقبال فراوان از سوی محققان واقع شده است. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از این روشیکی از محلههای منطقه ۱۱ شهر تهران با نام محله خلازیر برای بررسی مورد انتخاب شده و طی یک فرایند سه مرحله ای نسبت بهتدوین سند برنامه راهبردی دستیابی به امنیت شهری پایدار اقدام گردید. روش تحقیق استفاده شده توصیفی تحلیل مبتنی بر ابزار پرسشنامه و مصاحبه با مسئولان می باشد. نمونه آماری را ۷۳ نفر از ساکنان و ۱۱ نفر از مسئولان محله تشکیل می دهند. مهمتر ین دستاوردی که تحقیق حاضر به آن رسیده است را می توان اینگونه بیان کرد: به منظور دستیابی به امنیت شهری پایدار در شهرها ی ایران لازم است تا تهدیدهای ابعاد امنیت شهری اقتصادی اجتماعی فرهنگی محیطی قوانین و مقررات و مد یریتی با مشارکت مردم و بخش خصوصی با همکاری سازمان اصلی متولی امنیت شهری لازم است تشکیل شود شناسایی و برطرف گردد تا محلات شهری به محلههایی امن تبدیل گردند