سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود سلیمانی شیشوان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی سهند
جواد ستاروند – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

مطالعات سه دهه گذشته در زمینه یافتن جواب بهینهی مساله برنامهریزی تولید بلندمدت معادن روباز، بدلیل بزرگی مدل وپیچیدگی آن از طریق روشهای ریاضی موجود تاکنون به نتیجه مطللوبی نرسیده است. امروزه روشهای ابتکاری یا فرآابتکاری،با داشتن قابلیت مدلسازی پیچیدهترین شرایط تابع هدف و یا محدودیتهای مساله و رسیدن به جواب نزدیک بهینه قابل قبول از مهمترین موضوعات پژوهشی در این زمینه به شمار میروند. در این مقاله، اصول روش فرآابتکاری الگوریتم مورچگانتشریح شده و برنامهریزی تولید بلندمدت معدن مسسونگون، بوسیله الگوریتم مورچگان با در نظر گرفتن شیبهای متغیرانجام گرفته است. الگوریتم مورچگان، الگوریتمی ملهم از زندگی مورچهها در طبیعت بوده و تاکنون برای بسیاری از مسائل بهینهسازی ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. از انواع این الگوریتم میتوان به سیستم مورچه، سیستم مورچه نخبه،سیستم مورچه برپایه رتبهبندی، سیستم حداقل-حداکثر مورچه و سیستم کلونی مورچه، اشاره نمود که فقط دو گونه، سیستم حداقل- حداکثر مورچه و سیستم کلونی مورچه، بدلیل نیاز به حافظه اندک، قابل کاربرد برای کانسارهای بزرگ میباشد.برنامهنویسی برای ایجاد قابلیت اعمال شیبهای متغیر جهت ساخت برنامه تولید بلندمدت توسط الگوریتم مورچگان در محیطبرنامهنویسی سیشارپ برای دو سیستم مذکور بطور جداگانه انجام گرفت. آنالیزهای صورت گرفته نشان دادند که الگوریتم مورچگان توانایی بهبود ۱۲ درصدی جواب اولیهای که در نرمافزارNPV-Scheduler تولید شده است را دارد. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که سیستم حداقل- حداکثر مورچه گونهای مکتشف و سیستم کلونی مورچه گونهای سریع میباشد