سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داود سیدجوان – دانشکده مهندسی- گروه مهندسی برق، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قاضی – دانشکده مهندسی- گروه مهندسی برق، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله رویکرد جدیدی را برای مدلسازی و حل مساله برنامهریزی توان راکتیو با در نظرگرفتن پایداری ولتاژ استاتیک پیشنهاد میدهد. در حل مساله برنامهریزی توان راکتیو از مدل واقعی سیستم قدرت که یک سیستم غیرخطی میباشد استفاده میشود. در ابتدا ، از روش دسته – بندی طیفی برای انتخاب مکان های منابع توان راکتیو کاندید جدید بکارگرفته شده است. سپس مدل بهینه سازی برنامهریزی توان راکتیو با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات PSO)توسعه یافته حل می گردد در این مقاله، از تمامی امکانات کنترلVAr موجود در شبکه به بهترین شکل ممکن در حل برنامه ریزی توان راکتیو استفاده شده است تا اینکه هزینه کمتری را در برداشته باشد. جهت نشان دادن کارایی روش پیشنهادی بر رویسیستم قدرت ۳۰IEEE- باس پیادهسازی شده است.