سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حنان عموزادمهدیرجی –
محسن حوادیان –

چکیده:

زنجیره تامین شامل تمام بخشهایی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم درتامین خواسته مشتریان با یکدیگر درارتباط هستند اجزا بهم مرتبط درسه حوزه کالا یا خدمات پول و اطلاعات درحال تسهیم اطلاعات با یکدیگر هستند تا منافع هرجز و همچنین کل زنجیره تامین حداکثر گردد افزایش سود کلی زنجیره تامین برای تمامی سطوح زنجیره موثر بوده ودرحالت عکس قدرت و رقابت پذیری کل زنجیره تامین کاهش نموده و به تبع آن تمامی سطوح و اجزا زنجیره تامین نیز آسیب پذیرخواهند شد به منظورافزایش سودآوری سطوح و کل زنجیره تامین برقراری تعامل و همکاری بین سطوح مختلف زنجیره تامین دراولویت قرار دارد همکاری و تعادل مورد نظر با توجه به تضاد موجود درمنافع سطوح مختلف زنجیره تامین از اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیق حاضر به دنبال راه حلی جهت دستیابی به تعادل مورد نظر است تا درپی ان سود تمامی سطوح و اجزا زنجیره تامین دربالاترین حد ممکن قرار گیرد درتحقیق حاضر برقراری تعادل درزنجیره های تامین دو سطحی براساس تفاهم نامه مرجوع نمودن کالا و با استفاده از رویکرد تئوری بازیها مدنظر قرار دارد