سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید تابع بردبار – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی نفت
محسن مسیحی – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسین غضنفری –
سعید جمشیدی –

چکیده:

نیاز به تعیین خصوصیات مخزن برای پیش بینی تولید آن درآینده از اهمیت زیادی برخوردار است معمولا خصوصیات مخزن از روش چاه آزمایی تعیین میشود استفاده از روش انالیز افت تولید می تواند علاوه برخصوصیات حاصل ازچاه آزمایی خصوصیات مربوط به میزان ذخیره گاز درجا درمخازن را مشخص نماید از این جهت استفاده از آن حائز اهمیت می باشد دراین مقاله با استفاده از روشهای آنالیز افت دبی خصوصیات یکی از مخازن گازی کم تراوا تعیین میشود دربررسی ازروشهای Arp ، Fetkovich ، Blasingame Agraval-Gardner استفاده شده است نتایج حاصل نشان میدهد بررسی نمودار الگوی Blasingame Agraval-Gardner درمقایسه با روشهای Fetkovich Arp نتایج بهتری درمخازن گازی کم تراوا ارایه میدهد برای اعتبار سنجی کاربردمدلهای آنالیز افت دبی یک مدل شبیه سازی شده برا یمخزن گازی کم تراوا تهیه شده و اطلاعات تولیدی آتی توسط مدلهای Arp ، Fetkovich ، Blasingame Agraval-Gardner پیش بینی شده است.