سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رضا ایروانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر تعیین نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر نسبت به شیوه های امر به معروف و نهی از منکر می باشد جامعه آماری تحقیق عبارت از کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر می باشد. نمونه گیری به شیوه ی طبقه ای بر اساس آمار دانشجویان توسط معاونت آموزش تعیین گریده و به صورت تصادفی انتخاب شدند. حجم نمونه در این پزوهش ۱۵۸ نفر می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات ابتدا سولات نگرش سنجی مربوطه تهیه شد و با مطالعه اولیه اصلاحات لازم در آن صورت گرفت . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و امار استنباطی (تحلیل واریانس ، آزمونT و آزمون تعقیبی توکلی) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به متصدیان و آمران و ناهیان از منکر دارند و بالاترین نگرش مثبت ذکر شده مربوط به فعالیت های دفتر فرهنگ اسلامی می باشد نتایج تحقیق نشان می دهد که توع رشته تحصیلی و سنوات تحصیل بر نوع نگرش ازمونی ها تاثیر داشته است همچنین بین جنیست ، وضعیت تاهل و وضعیت تحصیلی دانشجویان و نوع نگرش آنها منسبت به شیوه های مختلف امر به معروف و نهی از منکر تفاوت معنا دار آماری دیده می شود.