سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اصغر رشیدی – دانش آموخته کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
پویا لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

چکیده:

این آزمایش با هدف برسی تاثیر روش های مختلف تجویز پروبیوتیک پروتکسین در بر غلظت برخی فراسنجه های خونی و عملکرد جوجه های گوشتی انجام شد. ۹۰ قطعه جوجه گوشتی سویه راس ۳۰۸ به سه تیمار تقسیم شدند.یک تیمار شاهد و دو تیمار روش های مختلف تجویز پروبیوتیک در هچری، شامل تزریق به تخم مرغ و افشانه. در هر تیمار ۳تکرار و در هر تکرار ۱۰ جوجه قرار داشت. نتایج در قالب طرح کاملا تصادفی تجزیه آماری شد. خوراک مصرفی، وزن بدن و ضریب تبدیل تا دوهفتگی هر هفته محاسبه شد.در هفته دوم میزان کلسترول, HDL و LDL خون ۶ پرنده از هر تیمار به صورت آنزیماتیک CHOD-PAD مورد اندازه گیری قرار گرفت. میزان مصرف خوراک و افزایش وزن تحت تاثیر تیمار ها قرار نگرفته بود. بالاترین ضریب تبدیل درتیمار شاهد مشاهده شد و تفاوت معنی داری بین سایر تیمار ها مشاهده نشد. کمترین میزان کلسترول خون به تریتیب در تیمار افشانه، تزریق تخم مرغ و شاهد مشاهده شد اما تفاوت آن معنی دار نیود. بالاترین میزان HDL در تیمار افشانه مشاهده شد و تفاوت آن با تیمار تزریق تخم مرغ و شاهد معنی دار بود (P<0/05). بالاترین میزان LDL به تریتیب در تیمار شاهد، تزریق تخم مرغ و افشانه مشاهده شد اما تفاوت معنی داری در بین تیمارها وجود نداشت.