سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمشید بهین – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی
ارسلان کیانی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
حسین محمودی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق هیدرودینامیک و جذب آمونیاک در برج پاششی که توسط جاود و همکاران به صورت تجربی بررسی شده، با دینامیک سیالات محاسباتیCFD)مدل سازی و توزیع سرعت، افت فشار، توزیع دانسیته و میزان جذب آمونیاک از هوا در دبی های مختلف گاز و مایع مورد مطاله قرار گرفته است .هوا با یک درصد آمونیاک به عنوان نمونه گاز و آب خالص به عنوان حلال استفاده شده است . شبیه سازی بانرم افزار ۶٫۲٫۱۶Fluent تحت شرایط پویا انجام گرفته و مدل چند فازی مخلو ط برای حل معادلات حاکم و مدل آشفتگیk-ε استاندا رد برای مدل سازی آشفتگی جریان استفاده شده است . نتایج حاصل از مدل سازی با داده های تجربی مقایسه شده و توافق خوبی بین نتایج تجربی و نتایج دینامیک سیالات محاسباتی مشاهده گردید