سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

تورج خبیرری – دانشجوی رشته اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
رسول اصغری زکریا – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
ناصر زارع – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
امید سفالیان – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این مطالعه، تنوع پروتیئن های گلیادین ۱۷ اکوتیپ از گیاه Aegilops cylindrica ، که از مناطق شمال غربی ایران جمع آوری شده بود، به روش A-PAGE در ۵ تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان تنوع ژنتیکی کل، تنوع بین و درون برای این اکوتیپ ها ، به ترتیب ۰/۱۸۳۷ و ۰/۱۳۴۱ و ۰/۰۴۹۶ بدست آمد. در این آزمایش د رناحیه آلفا فقط یک باند در برخی از اکوتیپ ها مشاده شد. کمترین و بیشترین تنوع ژنتیکی به ترتیب د رناحیه w=0/1096 و b=0/2126 بود. نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای به روش همبستگی کامل نیز، اکوتسپ ها را به ۲ گروه مجزا تقسیم کرد. و نشان داد که تنوع ژنتیکی از توزیع جغرافیایی تبعیت نمی کند.