سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه عرب عامریان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان د
امیرحسین الهامی راد – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
علیرضا قدس ولی – استادیار بخش تحقیقات فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گل
محمد ارمین –

چکیده:

میزان بتاگلوکاناز رابطه مستقیمی با کیفیت مالت تولیدی دارد که این میزان تحت تاثیر مراحل خیساندن جوانه زنی و خشک کردن مالت جوانه زده در شرایط کنترل شده دما و رطوبت قرار میگیرد به منظور بررسی تاثیر مدت زمان خیساندن روی میزان فعالیت انزیم بتاگلوکاناز مالت حاصل از دو واریته جو استان گلستان ازمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در سال ۸۹ انجام گرفت فاکتورهای مورد بررسی عبارت بودند از ۲ رقم جو صحراو D5 و زمان خیساندن ۲۴ و ۳۶ و ۴۸ ساعت نتایج حاصلنشان داد که رقم D2 28/28% بتاگلوکاناز بیشتری نسبت به رقم صحرا داشت رابطه خطی مستقیمی بین مدت زمان خیساندن و میزان بتاگلوکاناز وجود داشت و با افزایش مدت زمان خیساندن میزان بتاگلوکاناز افزایش پیدا کرد نتایج کلی ا زاین بررسی نشان داد که بیشترین فعالیت بتاگلوکاناز در رقم d2 با خیساندن به مدت ۴۸ ساعت به دست می اید.