سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جلال مومنی گرپاچ – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
مجید شکرپور – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
ایوب ارغوانی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
سیدحسین موسوی – کارشناس زراعت

چکیده:

به منظور تعیین واکنش گندم دربرابر تنش خشکی درمراحل اولیه جوانه زنی پنج رقم گندم مورد مطالعه قرارگرفت دراین آزمایش ارقام گندم درترکیب با سه سطح تنش اسمزی دریک آزمایش فاکتوریل مورد بررسی قرارگرفتند نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که به جز سرعت ودرصد جوانه زنی سایرصفات دارای اثرمتقال تنش دررقم معنی داری بودند بطورکلی با کاهش پتانسیل اسمزی درصد جوانه زنی کاهش پیدا کرد ارقام آذر۲ و شاهپسند درشرایط تنش اسمزی کاهش معنی داری ازنظر طول ریشه و ساقه نشان نداد درمجموع نتایج این آزمایش حاکی از وجود تنوع مناسب دربین ارقام ازنظر واکنش دربرابر تنش اسمزی بود.