سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی رزاقی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
محمدمهدی فرخی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
فرهاد فدایی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

خصوصی سازی یکی از تدابیری است که دولت ها دربسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات دراقتصاد و نظام اداری کشورهای خود به اجرا درمی آورند نکته اصلی درخصوصی سازی درنظر داشتن جنبه های مختلف اقتصادی اجتماعی می باشدکه عدم توجه به کلیه جنبه های خصوصی سازی می تواند عواقب نامطلوبی را برای هر کشور به همراه داشته باشد لذا برای تحقق بخشیدن به مشارکت بخش خصوصی درجهت سرمایه گذاری افزایش اندازه دولت دراقتصاد ایران طی چنددهه اخیر متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت انقلاب جنگ بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است به خصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام دراین دوره تاثیر مستقیمی برایجاد ساختار دولتی اقتصادی و گسترش اندازه دولت داشه است بهره وری وکاهش حجم تصدی گری دولت دراقتصادشناخت اهداف خصوصی سازی و بکارگیری اصول و روشهای متناسب آن درکشور ضروری به نظر می رسد چرا که خصوصی سازی لازمه یک اقتصاد متعالی و رو به رشد است دراین راستا برسری اهداف خصوصی سازی دراندازه دولت به منظور مشارکت بیشتر بخش خصوصی درسرمایه گذاری هدف اصلی مقاله حاضر بوده و بدین منظور از کتب و مقالات داخلیو خارجی استفاده گردید.