سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم قربانی – دکتری روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
حمید کاظمی – استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

خلاقیت یک مفهوم چند بعدی است که از یک سو می تواند در تمام حیطه های زندگی ما مطرح شود و از دیگر سو و به طور خاص، در حیطه علمی، آموزشی و تعلیم و تربیت مطرح شود. هم اکنون مفهوم خلاقیت در دو بعد خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی مطرح می باشد که با توجه به جدید بودن این طبقه بندی و تحقیقات کمی که در این حیطه وجود دارد، مطالعه همبسته ها و پیش بینی کننده های این دو متغیر به خصوص در کودکان و نوجوانان و در حیطه تعلیم و تربیت، از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا، در این مطالعه به بررسی رابطه فراشناخت و خلاقیت شناختی و هیجانی پرداخته شده است.