سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده کلثوم منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
سیدنعمت اله موسوی – استاددانشگاه آزاد مرودشت

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثرشدت چرای دام برپوشش گیاهی و خاک درسه منطقه درمراتع فارس انجام شد اطلاعات پوشش گیاهی به تعداد ۳۰ نمونه از هر منطقه به صورت تصادفی سیستماتیک جمع آوری شد فاکتورهای درصد کربن ماده آلی خاک نیتروژن فسفر اسیدیته و هدایت الکتریکی اندازه گیری شدند نتایج نشان داد که با افزایش شدت چرا از میزان عناصر غذایی و هدایت الکتریکی خاک کاسته می شود ولی مقدار اسیدیته افزایش می یابد می توان نتیجه گیری نمود که چرا شدید دام باعث کاهش پوشش گیاهی و تغییرات منفی درعناصر غذایی خاک می گردد.