سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا صفاری – کارشناس ارشد علفهای هرز
محمد جلینی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
محمد بازوبندی –
علی نجفی –

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرمالچ پلاستیکی سیاه و میزان اب درکنترل علفهای هرز مزارع گوجه فرنگی درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی درسال ۱۳۸۷ انجام پذیرفت این تحقیق درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار مورد بررسی قرارگرفت عوامل موردم طالعه شامل سطوح مختلف آب درسه سطح ۸۰و۶۰و۱۰۰ درصد نیاز ابی گیاه درکرتهای اصلی روش ابیاری قطره ای به دو صورت سطحی و زیرسطحی درکرتهای فرعی و پوشش مالچ به دوروش زمین لخت بدون پوشش و مالچ پلاستیکی سیاه درکرتهای فرعی فرعی بودند نحوه استفاده ازمالچ بصورت پوشش سطح تمام جوی و پشته ازپلاستیک و تیمار بدون پوشش بود نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد روند کنترل علفهای هرز توسط مالچ پلاستیکی معنی دار بود بطوریکه همه ۹ گونه علفهای هرز حاضر درمزرعه و بطور ویژه علفهای هرز غالب شامل تاج خروس Amaranthus retroflexus تاج ریزی Solanum nigrumخرفهPortulaca oleracea و اویار سلام Cyperus esculentus درزیرمالچ به خوبی کنترل گردیدند که میزان کنترل حدود ۸۰درصد نسبت به سطح بدون مالچ بود.