سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران افخمی –
نرگس قاضی زاده –
بهارک شهنی زاده –
شکوه ده کردی –

چکیده:

رودخانه شاوور از۱۵کیلومتری شمال شوش ازچشمههای حسینآباد شوش و چشمه های سگوند دزفول سرچشمه گرفته وبه سمت جنوبشرق جریان دارد این رودخانه نقشی دوگانه درمنطقه ایفا می کند هم مشروب کردن اراضی و هم زهکش طبیعی منطقه با توجه به اینکه این رودخانه درمرداد ماه سال ۱۳۹۰ با حادثه نشت نفتی مواجه گردید انجام مطالعات کیفی اینرودخانه پس از حادثه نشت نفت طرح ریزی و انجام شد طی این مطالعه از۴ایستگاه دررودخانه شاوور نمونه برداری به مدت ۸ ماه انجام شد نتایج نشان داد که ازنظر شاخص کیفیت آب رودخانه پس از حادثه نشت نفت درهمان رده متوسط باقی مانده و دستخوش تغییرات کیفی نگردیده است و همچنین ازنظر حضور TPH,TOC به عنوان نماینده ترکیبات نفتی نیز اختلاف معنی دارقبل و بعداز حادثه نشت نفت مشاهده نگردید که این امر نشان دهنده این است که با توجه به واکنش سریع و علمی از سوی متولیان امر وهدایت بقایای نفتی و حذف آنها درساعتهای اولیه اغاز یک حادثه نشت م یتوان مخاطرات زیست محیطی آنها را به حداقل تقلیل داد.