مقاله برسی اثر آللوپاتیک چند گونه علف هرز بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: برسی اثر آللوپاتیک چند گونه علف هرز بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتی
مقاله علف هرز
مقاله جوانه زنی
مقاله ریشه چه
مقاله ساقه چه
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسی اثر آللوپاتیک حاصل از اندام های هوایی، خاک محیط ریشه و عصاره آبی استخراج شده از خاک محیط ریشه علف های هرز قیاق، سلمه تره، سوروف، تاج خروس و هفت بند بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ندام های هوایی، خاک محیط ریشه و عصاره حاصل از خاک محیط ریشه علف های هرز قیاق، سلمه تره و تاج خروس میزان جوانه زنی و رشد گیاه چه ذرت را در مقایسه با تیمار شاهد به طور معنی داری کاهش می دهد و بیش ترین اثر آللوپاتی در اندام های هوایی آن ها مشاهده شد، درحالی که علف های هرز سوروف و هفت بند فاقد این خاصیت بودند. در بسیاری از موارد، علف هرز قیاق تاثیر بازدارندگی بیش تری را بر روی صفات مورد بررسی نشان داد. در این بررسی رشد ساقه چه ذرت بیشتر از رشد ریشه چه تحت تاثیر قرار گرفت.