سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا جوادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
مهدی باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
عسل میرزاجان سمسار – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

درارتباط با عمل پایش پدیده خشکسالی و ترسالی شاخصهای متنوعی وجود دارد که از آنها درتدوین برنامه های مدیریتی مقابله با خشکسالی و ترسالی استفاده می شود دراین تحقیق داده های مربوط به بارش سالانه ۱۸ ایستگاه از استان مرکزی دریک دوره ۲۰ ساله ۱۹۸۵-۲۰۰۴ جهت تحلیل آماری داده های بارش و تعیین سالهای خشک و مرطوب مورد استفاده قرارگرفت درابتدا دوره مشترک آماری انتخاب شدند و سپس بررسی کیفیت و درستی داده ها انجام شد و داده های مفقودی بازسازی گردید سه نمایه معیار بارندگی سالانه SIAP درصد از نرمال بارندگی PNPI ناهنجاریهای بارش RAI برای تعیین دوره های خشکسالی و ترسالی هواشناسی ارزیابی شدند نتایج نشان داد که نمایه های ناهنجاریهای بارش و معیار بارندگی سالانه مقارن با سال وقوع کمینه بارندگی رخداد خشکسالی بسیارشدید را درتمام ایستگاه ها گزارش نمودند و نمایه درصد از نرمال بارندگی تنها حدود ۲۲/۲۲ درصد از شرایط خشکسالی بسیار شدید را که مقارن با سال وقوع کمینه بارش بوده توانسته اند درست برآوردنمایند.