سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سجاد کردی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمد اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد ماشین های کشاورزی
مهرشاد براری – اعضا هیئت علمی دانشگاه ایلام
علی فدوی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

بهمنظور بررسی اثرمحلو ل پاشی اوره زمان برداشت و روش خشک کردن دانه برخصوصیات فیزیکی دانه ذرت (Zea mays l.) درسال ۱۳۸۹ درایستگاه تحقیقاتی خرم آباد ازمایشی بصورت استریپ اسپلیت پلات درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار اجرا شد عوامل مورد بررسی شامل دو روش کوددهی محلول پاشی اوره و روش خاک مصرف اوره سه تاریخ برداشت زمانی که رطوبت دانه به ۲۰و۳۰و۴۰ درصد برسد و چهاررقم ذرت دانه ای شامل سه رقم خارجیJeta ,Konsur ,Ns و رقم Sc 704 به عنوان شاهد با دوشیوه خشک کردن آفتاب خشک و خشک کردن مصنوعی می باشند صفات فیزیکی همچون طول عرض و ضخامت دانه قطرهندسی کرویت حجم، چگالی حقیقی و چگالی توده اندازه گیری شد نتایج بدست آمده نشان داد که تیمارهای اعمال شده اثرمعنی داری برروی برخی از خصوصیات فیزیکی دارد اثرمتقابل رقم × رطوبت زمان برداشت برچگالی حقیقی و چگالی توده دانه هایی که با آون خشک شده بودند و همچنین رحجم دانه های آفتاب خشک معنی دار بود