سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا مهدوی اولیائی – کارشناس بهداشت محیط ( ارشد) مرکز بهداشت شهرستان کاشمر
حمید خوشزاد مغانی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کاشمر
ابوالقاسم مختاری – معاون درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر

چکیده:

فلوئور از جمله عناصر مهم در ترکیب دندان ها و استخوا نها بوده که می تواند از راه های مختلف وارد بدن انسان شود ولی در عین حال مهمترین راه دریافت آن توسط انسان از طریق آب آشامیدنی م یباشد. افزایش غلظت فلوئور در بدن لکه دار شدن دندانها را به دنبال داشته و از طرفی کاهش غلظت آن باعث پوسیدگی دندانها می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و تعیین وضعیت منابع آب شرب شهری و روستایی شهرستان خلیل آباد واقع در استان خراسان رضوی از نظر غلظت فلوئور در طی سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۶ انجام پذیرفت. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و طی آن از کلیه چاههای تامین کننده آب شرب شبکه شهری و روستایی طی فصول مختلف از سال ۸۴ الی ۸۶ ، تعداد ۱۰۴ نمونه ( ۲۴ نمونه شهری و ۸۰ نمونه روستایی) مطابق روش های استاندارد برداشت و در آزمایشگاه مقادیر مربوط به فلوئور با استفاده از روش Spadns سنجش شد و نتایج حاصله با مقادیر استاندارد مقایسه گردید.نتایج حاصل از سنجش های مربوط به غلظت فلوئور بیانگر آن است که در اکثر موارد غلظت کمتر از حد استاندارد توصیه شده بوده (متوسط ۰/۳۸ میلی گرم در لیتر) و در بیشتر منابع از روند یکنواختی برخوردار می باشد. این تحقیق به طور اجمالی نشان داد که میزان فلوئور آب آشامیدنی با نگرش وضعیت آب و هوای منطقه عموما زیر حداقل مجاز می باشد. با توجه به اهمیت جذب بسیار خوب فلوئور از طریق خوراکی و نه استفاده از دهان شویه ها و نیز اهمیت سلامت دندانها می بایستی فلوئور یا بصورت مصنوعی به منابع آب افزوده شود و یا از طریق آموزش همگانی بهداشت، مردم منطقه را به استفاده از اغذیه با فلوراید بالا تشویق نمود.