سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اباصلت خراسانی – استاد یار و معاون گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی
حامد زمانی منش – کارشناس ارشد، برنامه ریزی درسی، دانشگاه شهید بهشتی
غلامحسین باقر آبادی – کارشناس ارشد، برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور تهران مرکز

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع جذب دانشجویان نخبه خارجی با تاکید بر سند چشم انداز ۱۴۰۴ انجام شده است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری کلیه اعضای هیات علمی (۵۷۵=N) و دانشجویان خارجی (۷۴=N) دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ بود که ۲۳۴ نفر از اعضای هیات علمی و ۶۳ نفر از دانشجویان خارجی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن مورد تایید متخصصان دانشگاهی قرار گرفت و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ برای اعضای هیات علمی ۰/۸۵۸ و برای داشجویانی خارجی ۰/۸۳۶ بدست آمد.عمده ترین یافته پژوهش حاکی از آن بود که از دیدگاه اعضای هیات علمی تاثیر موانع اقتصادی، فرهنگی، تجهیزاتی، ساختاری، سیاسی و دانشگاهی در عدم جذب دانشجویان نخبه خارجی زیاد است در حالی که از دیدگاه دانشجویان خارجی تاثیر همه این موانع به استثنای مانع تجهیزاتی در عدم جذب دانشجویان نخبه خارجی زیاد است.