سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی رحمانیان – گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
سیده فاطمه حاتمی – گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز اسماعیل پور – گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
جواد هادیان – دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

مصرف کودهای آلی از قبیل ورمی کمپوست در تولید ارگانیک گیاهان دارویی علاوه بر تأمین بخشی از مواد غذایی مورد نیاز گیاه از آلودگیهای خاک جلوگیری می کند. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ درصد حجمی و شاهد (صفر) ورمیکمپوست کود گاوی بر صفات رویشی و عملکرد ریحان و مرزه بومی شهر ری آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۵ تکرار بصورت گلدانی در دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۸۹ انجام شد. محیط کشت پایه در این آزمایش شامل ۳ قسمت خاک و یک قسمت ماسه بود. نتایج نشان داد بیشترین وزن خشک و تر بوته، سطح برگ، تعداد شاخه های فرعی، تعداد برگ و ارتفاع گیاه ریحان مربوط در تیمار ۵۰ درصد ورمی کمپوست حاصل شد که با تیمار ۴۰ درصد اختلاف معنی داری نداشت. درگیاه مرزه کلیه صفات اندازه گیری شده بجز وزن تر بوته و سطح برگ در تیمار ۳۰ درصد بیشترین مقدار را نشان داد و بالاترین مقدار برای دو صفت اخیر در تیمار ۴۰ درصد مشاهده شد. می توان نتیجه گرفت که گیاه ریحان برای رشد و عملکرد بهینه به مواد غذایی بیشتری نسبت به گیاه مرزه نیاز دارد و از لحاظ اقتصادی بهترین تیمار جایگزینی ورمی کمپوست در بستر کاشت، برای ریحان و مرزه به ترتیب ۴۰ و ۳۰ درصد میباشد.