سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیده عرب احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی
حسین عباسپور – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد دامغان
مه لقا قربانلی – دانشگاه آزاد گرگان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر شوری و اسکوربات برجوانه زنی و پارامترهای رشد دانه رست گلرنگ رقم گلدشت ازمایشی درقالب فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی درچهارتکرار درآزمایشگاه تحقیقات دانشگاه ازاداسلامی واحد گرگان در سال ۱۳۹۰ اجرا شد فاکتورهای آزمایشی شامل بذر رقم گلدشت گیاه گلرنگ درچهار سطح شوری ۸۵و۱۷۰و۲۵۵و۳۴۰ میلی مولار نک کلرید سدیم و آسکوربات ۲ میلی مولار تحت شرایط پتری دیش بود نتایج نشان داد که دراین رقم با افزایش غلظت نمک درصد و سرعت جوانه زنی طول ساقه چه طول ریشه چه وزن تروخشک ریشه چه و ساقه چه بصورت معنی داری روندنزولی داشته و با افزودن اسکوربات ازاثرات بازدارنده تنش شوری برپارامترهای یاد شده کاسته شد مقایسه نتایج نشان داد که گیاه گلرنگ درمرحله جوانه زنی تاحدود زیادی به تنش شوری مقاوم می باشد و مرحله جوانه زنی به تنش شوری حساس تر است.