سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – کارشناس م عماری دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهی

چکیده:

حادثه یک رویداد طبیعی یا ساخته ی دست بشر است که به منظور حفاظت از جان و مال افراد و به حداقل رساندن تلفات یا آسیب ها نیازمند واکنش های سریع می باشد سوانح به خودی خود سبب اثرات نمی شوند و تمامی اثرات به بحران منجر نمی شوند آنچه دراین میان اهمیت دارد مدیریت حادثه می باشد که از وقوع بحران جلوگیری می کند مدیریت حادثه فرایند یکپارچه ای از برنامه ریزی و عملیات برای کاهش بحران ها و همچنین اقداماتی جهته پاسخ می باشد مدیریت ریسک به معنای کاهش تهدیدات جان مال و محیط زیست در معرض خطرات شناخته شده می باشد ضمن اینکه درهرزمان ریسکهای غیرقابل کنترل را پذیرفته و هریک از اقدامات کاهش ریسک را افزایش میدهد. دریان مقاله ابتدا بحران و ریسک تحلیل و طبقه بندی شده است درادامه نحوه مدیریت ریسک و اقدامات قبل ازوقوع حادیه بیان شدها ست سپس اصول مدیریت بحران مطرح شده است و در نهایت مدیران بحران با مدیریت ریسک مقایسه شده است نتایج این پژوهش می تواندب ه سازماندهی و مدیریت افراد برای مقابله با بحرانهای طبیعی وانسان ساز کمک کند و از پیشروی فزاینده بحران پیش گیری کند.