سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس رنجبرسعادت ابادی – دکترای هواشناسی ، معاون مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور
ابراهیم فتاحی – دکتری اقلیم شناسی، هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی
علی پناهی – کارشناس ارشد هواشناسی- مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان کردستان،

چکیده:

کشور ایران در یکی از مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است و خشکسالی با شدت وضعف های مختلف از ویژگی های اصلی آب و هوای آن محسوب می گردد. هیچ منطقه ای از کشور از این پدیده در امان نبوده و نسبت به موقعیت طبیعی خود اثرهای زیان بار آن را تجربه کرده است. غرب و شمال غرب ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی اش با این پدیده اقلیمی مواجه بوده و خسارات قابل توجهی را در بخش های کشاورزی و منابع طبیعی متحمل شده است. دراین تحقیق جهت بررسی روند تغییرات دوره های خشک و ترماههای سرد سال در غرب و شمال غرب ایران از مجموع بارندگی ماهانه ده ایستگاه سینوپتیک در کی دوره ۳۰ ساله ۱۹۷۷-۲۰۰۷ برای ماههای اکتبر تا اوریل استفاده شده است. براساس شاخص SPI ماههای خشک و تر از یکدیگر تفکیک و با استفاده از معیارهای انتخاب شده، به ماه های خشک وتر فراگیر ونیمه فراگیر تقسیم بندی شدند. جهت بررسی روند تغییرات دوره های خشک وتر ماهانه، کل دوره مورد مطالعه به سه زیر دوره ۱۰ ساله تقسیم شد نتایج نشان میدهد در دهه سوم اکتبر، فوریه ومارس خشک فراگیر در مقایسه با دو دهه قبل افزایش داشته است. دردهه سوم دسامبر،ژانویه و اوریل خشک نیمه فراگیر در مقایسه با دودهه قبل افزایش نشان می دهد.در تحلیل روند کل دوره ، مقادیرمیانگین شاخص ماهانه در ۶ ماه اول به سمت مقادیر کمتر ودر ماه آخربه سمت مقادیر بیشتر در حال تغییر است