سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان امیری مقدم – پژوهشگر مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمد پوررنجبر – کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی
زکریا شریفیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

یکی از اصول راهبردی مدیریت پسماند در اجرای طرح کاهش تولید و تفکیک پسماند خانگی ضرورت فرهنگ مصرف افرادی است که هریک از آنها با تاثیر برطیف وسیعی از افراد جامعه درکاهش تولید و تفکیک پسماندهای خانگی از مبدا تاثیر دارند پیاده سازی مدیریت پسماند بدون درنظر گرفتن اهمیت نقش فرهنگ مصر فزنان که تولید کننده اصلی پسماند خانگی می باشد عملا غیرممکن است از این رو می توان با بکارگیری شعار صرفه جویی امروز خودکفایی فراد الگوها و هنجارهای مصرفی رادرجهت عدم اسراف و تبذیر و رفتارهای مشارکتی فرهنگ سازی کنیم تا بستری مناسب برای کاهش هزینه ها و بهبود میدریت پسماند فراهم آوریم این بررسی مطالعه این توصیفی تحلیلی مقطعی است جامعه آماری کلیه شهروندان ساکن درشهرک شهید ایرانمنش شهرداری منطقه ۳ کرمان می باشد که با نظر به آموزش ساکنین زنان یا مادران خانواده ها مورد بررسی قرارگرفته اندو درمجموع ۶۶۰ پرسشنامه به دست آمد چارچوب نظری فرهنگ مصرف با توجه به نظریات گیدنز بوردیو و کنش متقابل وبر مورد بررسی قرارگرفت جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و تجزیه و تحلیل داده ها در SPSS19 ازطریق رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر انجام شد یافته ها حاکی از معناداری رابطه بین فرهنگ مصرف و میزان کاهش تولید و تفکیک پسماند خانگی با R=0/61 بود و بیشترین شدت همبستگی مربوط به هنجارهای مصرفی شد. همچنین رابطه سرمایه فرهنگی با میزان کاهش تولید و تفکیک پسماند خانگی مثبت و مستقیم ببود با R=0/49 ;که شاخص منابع آموزشی و اطلاع رسانی بالاترین همبستگی را داشت.