سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

هوشنگ شجری –
مریم اصغری –
سیده فاطمه موسوی –

چکیده:

هدف این پژوه بررسی کیفیت محیط زیست ایران پس از هدفمندی یارانه ها برای سالهای ۱۷۴ تا ۱۳۸۹ است. مدل این تحقیق مبتنی بر تابع هزینه ترانسلوگ دو مرحله ای است که در مرحله اول توابع تقاضا برای زیر مدل انرژی (بنزین، گازوئیل و سایر حامل های انرژی) و در مرحله دوم توابع تقاضا برای نهاده های بخش اصلی (سرمایه، نیروی کار و انرژی) را تخمین زده ایم. سپس با استفاده از محاسبه کششهای قیمتی میزان تغییر در مصرف حامل های انرژی بعد از هدفمندی یارانه آنها را محاسبه نمودیم. در آخر، با استفاده از ضرایب انتشار آلودگی و میزان تغییر در مصرف هر یک از حاملها میزان تغییر در انتشار آلاینده ها را به دست آورده ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با توجه به کشش های به دست آمده گازوئیل بیشترین آلودگی را ایجاد کرده است. آلاینده (CO(2 بیشترین کاهش را بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها داشته است.