سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران
امیرحسام حسنی –
غلامحیدر تیموری –
جلیل دلدار –

چکیده:

آب در طبیعت بصورت خالص یافت نمی گردد، بلکه همواره مقادیری املاح ، مواد معلق و گاز های محلول را همراه خود دارد، بنابراین منابع آب در مناطق مختلف ویژگی های مختلف به خود بگیرد.آب وقتی آلوده خوانده می شود که بر اثر فعالیتهای انسانی، در ترکیب یا خواص آن بطور مستقیم تغییراتی حاصل شود، تا حدی که بر اثر این تغییرات، آب برای مصارفی که قبلاً در حالت طبیعی بکار می رفته نامطلوب گردد. این مطالعه بعنوان یک مطالعه کاربردی از زمستان ۸۹ تا پاییز ۹۰ برروی ۲۲ منبع آب زیرزمینی که همه این منابع، چاههای عمیق و نیمه عمیق بودند، صورت گرفت، و از بین کل پارامترهای فیزیکی و شیمیایی، چهار پارامتر مورد آزمایش قرار گرفت. در نهایت نقشه های GIS پراکنش پارامترهای کیفی آب تهیه و وضعیت کیفی منابع آب منطقه از منظر این چهار پارامتر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. باتوجه به یافته های موجود در مورد غلظت سدیم که در ۶۳ درصد منابع بیشتر از حداکثر مجاز گزارش شده است و از طرفی این روند از سال گذشته(۸۹) رو به افزایش است. حد آستانه طعم سدیم در آب آشامیدنی بستگی به فاکتورهایی چند از جمله انیون های موجود در آب و درجه حرارت آن داردکه این امر می تواند باعث مزه شوری در آب شود. آنالیز TDS نمونه هانشان می دهد که فقط ۱۲ درصد از نمونه ها بیشتر از حداکثر مطلوب میباشد. بر اساس نتایج حاصله، ۳۵ درصد از کل نمونه ها مقدارکلرور را بیشتر از حداکثر مطلوب یعنی ۲۵۰ میلی گرم در لیتررا نشان می دهند، و۴۰ درصد از نمونه ها ی مورد آزمایش، بالاتر از حداکثر مجاز استاندارد را نشان می دهند.