سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب ، موسسه آموزش عالی صائب ، ابهر
علیرضا شکوهی – استاد گروه مهندسی آب ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:

سیل خیز بودن اکثر حوضه های آبریز کشور ، ضرورت مدیریت سیلاب از طریق مدلسازی را اشکار می سازد. استفاده از شاخص بارش استاندارد شده(SPI ) با مقیاس ماهانه برای پیش بینی خشکسالی مرسوم است ولی در این تحقیق از شاخص مزبور برای پیش بینی سیل در مقیاس روزانه استفاده به عمل آمده است. مطالعه موردی در حوضه آبریز کهلیک دره سی یکی از سرشاخه های اصلی رودخانه صوفی چای شهرستان مراغه و دارای اقلیم نیمه خشک و معتدل صورت گرفته است. کاربرد مقیاس های ۳ ، ۶ ، ۹ و ۱۲ روزه شاخص SPI ، حاکی از موفقیت این شاخص باری پیش بینی سیل در هر چهار مقیاس است. این ساخص توانست از ۳۰ سیل رخ داده در منطقه تعداد ۲۵ سیل را به درستی پیش بینی کند . نتایج بدست آمده نشان داد که در هر سال آبی اگر اکثر بارشها بصورت برف باشند استفاده از مقیاسهای بلند مدت تر از ۱۲ روزه بهتر جواب می دهند و اگر اکثر بارشها باران باشد استفاده از مقیاس SPI بهتر است . دامنه تغییرات در شاخص CSI بین ۰٫۶۲ الی ۰٫۶۹ می باشد که این نشان دهنده زبدگی و موفقیت هر چهار مقیاس در پیش بینی سیلاب با استفاده از بارش روزهای پیشین می باشد.