سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صدیقه سروش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دانش آموخته رشته تربیت بدنی و علو
اکبر اعتباریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان استاد یار گروه مدیریت

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی DNA سازمانی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از شاخه پیمایشی است که به روش میدانی انجام گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل هنالد وسیلورمن می باشد. در این مدل DNA سازمانی در چهار نوع DNA عین گرا، فردگرا، زمینه گرا، معنا گرا، بیان شده است. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر استاد راهنما و مشاور و صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه در مؤلفه ی مدیریت ۰/۶۵محاسبه شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان سازمان تربیت بدنی استان اصفهان بود که تعداد آنها ۰۱ نفر گزارش گردید. تعداد نمونه برابر تعداد جامعه در نظر گرفته شد .نتایج تحقیق نشان داد در مؤلفه فعالیت های مدیریتی DNA غالب زمینه گرا )در عامل برنامه ریزی DNA غالب زمینه گرا، عامل کارگروهی زمینهگرا، در عامل مدیریت عملکرد DNA غالب فرد گرا( بدست آمد