سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرگل رسولی – دانشجوی دکتری باغبانی
محمد فرجادی شکیب – دانشجوی دکتری باغبانی
رضا نعمت اله ثانی – کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

گل میخک ازنظر سطح زیرکشت و میزان تولید گل شاخه بریده یکی از گلهای مهم دنیا محسوب می شود با توجه به اهمیت اقتصادی این گل پژوهشی درقالب طرح فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی برروی گل میخک رقم نلسون انجام شد ابتدا گلها با ۹ تیمار شیمیایی متشکل از نیترات نقره به غلظت ۰و۳۰۰و۶۰۰ پی پی ام و کلرید کلسیم به غلظت ۰و۳۰۰و۶۰۰ پی پی ام به مدت ۲۴ساعت تیمار و سپس به داخل آب مقطرمنتقل شدند اثرتیمارهای اعمال شده برروی طول عمر و کیفیت ظاهری گلها ارزیابی شد براساس نتایج این بررسی تیمار نیترات نقره ۶۰۰ پی پی ام+ کلرید کلسیم ۶۰۰ پی پی ام موجب بیشترین ماندگاری حدود ۱۵/۳۳۳۳ روز درمقایسه با شاهد حدود ۶ روز شده است همچنین همه تیمارها کیفیت ظاهری گل های بریده را بهطور معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند و تیمار ۳۰۰و۶۰۰ پی پی ام نیترات نقره درترکیب با ۶۰۰ پی پی ام کلرید کلسیم موجبحفظ کیفیت ظاهری گلهای بریده میخک شد.