یادداشت های مربوط به استناد منابع: ممکن است استاد یا استاد ناظر از شما بخواهند که به روش سنتی، اعداد بالا نویس شده را درون متن و یادداشت های استنادی را در انتهای مقاله قرار دهید. اگر چنین است، فصل ۱۱ را ملاحظه کنید.

Et Cetera : ETC و غیره”؛ از به کار بردن این اصطلاح با اضافه کردن

موارد بیشتری به فهرست یا از گفتن “وغیره”، خودداری کنید.

نوشتن زیرنویس برای استنادات: هنوز هم برخی از اساتید رشته هایی نظیر هنرهای زیبا و علوم انسانی، نوشتن زیرنویسی را توصیه می کنند. اگر استاد شما نیز خواهان نوشتن زیرنویسی است، برای دیدن توضیحات و مثال ها به فصل ۱۱، بخش های ۱۱ ح، ۱۱ط و ۱۱ ی مراجعه کنید.

شهرهای خارجی: به طور کلی، نام شهرهای خارجی را همان طور که در منابع اصلی نوشته می شود، بنویسید. هرچند، برای رساندن منظور خود، می توانید یک نام

انگلیسی جایگزین آن کنید یا هر دو را بیاورید، در حالتی که یکی از آنها را درون پرانتز نوشته باشید:

کلن (کولوگن)                               برانشویگ (برانزویک)

مونشن (مونیخ)                            پراها (پراگ)

زبان های خارجی: زیر کلمات خارجی به کار رفته در یک متن انگلیسی را خط بکشید:

Like his friend Olaf, he is aut Caesar, aut nihil, either overpowering perfection or ruin and destruction.

زیر نقل قول هایی که به زبانی دیگر است، خط نکشید:

بدیهی است که وی از آن سوء استفاده می کند؛ به قول ژان لامون:

“une admirable mine de thèmes poétiques.

زیر عناوین خارجی مقالات در مجلات یا ژورنال ها خط نکشید اما زیر نام خود مجلات یا ژورنال ها خط بکشید:

Arrigoitia, Luis de,Machismo, folklore y creación en

Mario Vargas Llosa. Sin nombre 13.4 (1983): 19-25.

زیر نام خارجی مکان ها، مؤسسات، اسامی خاص یا القابی که قبل از اسامی خاص می آیند، خط نکشید:

Rasin became extremely fond of Mlle Champmeslé, who

interpreted his works at the Hôtel de Bourgogne.

برای عناوین آثار فرانسوی، ایتالیایی و اسپانیایی، اولین حرف اولین لغت و همچنین اسامی خاص را با حروف بزرگ بنویسید اما اولین حرف صفت هایی که از اسامی خاص گرفته شده اند را بزرگ ننویسید:

 La noche de Tlatelolco: Testimonios de historia oral

و

Realismo y realidad en la narrative argentina

عناوین آثار آلمانی:

اولین حرف اولین لغت، تمامی اسامی و تمامی صفت هایی که از نام اشخاص گرفته شده اند را با حروف بزرگ بنویسید:

Uber die Reliion: Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern