سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد عسکری قاهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجتبی یوسفی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داود ارادتمند اصلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سیدمصطفی مقیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

آلودگی خاکها به فلزات سنگین یکی ازمشکلات خاکهای کشاورزی میب اشد ارایه یک روش مطمئن که ضمن رفع آلودگی کم هزینه و نسبتا سریع باشد و آثار جنبی نامطلوب برای سلامت محیط نداشته باشد بسیارضروری است لذا گیاه پالایی یکی ازروشهای کم هزینه و بیولوژیک درتصفه خاک ها میب اشد این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر کلات کننده سنتزی EDTA درپالایش خاک آلوده به عنصر نیکل تحت کشت شبدربرسیم بصورت ازمایش گلخانه ای اجرا شد یک نمونه خاک زراعی با سه سطح الودگی ۰و۵۰و۱۰۰ میلی گرم برکیلوگرم به روش اسپری کردن الوده شد دو هفته پس ازکاشت به تعدادی دیگر ازگلدانها EDTA به مقادیر ۲۰و۴۰ میلی مول برکیلوگرم همراه با آب آبیاری اضافه شد نتایج نشان داد که حضور نیکل درخاک دردزها ۵۰و۱۰۰ ppm افزایش غلظت و محتوای نیکل اندامهای گیاهی ودرنتیجه اثرمنفی برگیاه و کاهش وزن خشک را سبب میش ود EDTA باتاثیر مثبت برغلظت نیکل اندام هوایی و ریشه می تواند افزایش جذب این عنصر را سبب شود.