سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی رمضانی – کارشناس ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان دانش
ثریا قاسمی – پژوهشگر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، ایلام

چکیده:

گیاه پالایی Phytoremediation از جمله روشهای پیشنهادی است که با انباشت عناصر سنگین درافزایش فعالیت های صنعتی در طی سا ل های اخیر و به دنبال آن ورود انواع آلایند ههای آلی و غیر آلی از جمله سرب به خاک از مشکلاتیاست که سلامت بشر را تهدید می کند.به منظور بررسی امکانگیاهپالاییدرخاک ناشی از غلظت های مختلف سرب در گیاه ذرت، آزمایشی با ۶ تیمار شاهد ۴۰۰ ، ۸۰۰ ، ۱۶۰۰ ، ۳۲۰۰ ، ۶۴۰۰ میلی گرم سرب در کیلوگرم خاک خشک) و ۵ تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نمونه برداری ۱۰۵ روز پس از کاشت انجام شد. ارتفاع اندام هوایی، وزن تر برگ و ساقه، وزن خشک برگ و ساقه اندازه گیری شد . نتایج نشان داد سرب سبب کاهش بیوماس تر و خشک و ارتفاع گیاه شد. این کاهش در تیمار ۶۴۰۰ میلی گرم سرب در کیلو گرم خاک خشک حداکثر بود.