سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی رمضانی – کارشناس ارشد زراعت
ثریا قاسمی – پژوهشگرمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام

چکیده:

گیاه پالایی (Phytoremediation ازجمله روشهای پیشنهادی است که با انباشت عناصرسنگین درافزایش فعالیت های صنعتی درطی سالهای اخیر و به دنبال آن ورود انواع آلاینده های آلی و غیرالی ازجمله سرب به خاک از مشکلاتی استکه سلامت بشر را تهدید م یکند به منظور بررسی امکان گیاه پالایی درخاک ناشی از غلظت های مختلف سرب درگیاه ذرت آزمایشی با ۶ تیمار شاهد ۴۰۰و۸۰۰و۱۶۰۰و۳۲۰۰و۶۴۰۰ میل یگرم سرب درکیلوگرم خاک خشک و ۵ تکرار درقالب طرح کاملا تصادفی انجام شد نمونه برداری ۱۰۵ روز پس ازکاشت انجام شد ارتفاع اندام هوایی وزن تربرگ و ساقه وزن خشک برگ و ساقه اندازه گیری شد نتایج نشان داد سرب سبب کاهش بیوماس تروخشک و ارتفاع گیاه شد این کاهش درتیمار ۶۴۰۰ میلی گرم سرب درکیلوگرم خاک خشک حداکثر بود.