سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایمان پارسه – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
سیدنادعلی علوی بختیاروند – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مهدی احمدی مقدم – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نعمت اله جعفرزاده – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

در این مطالعه کارایی حذف هیدروکرربنهای نفتی در ناحیه ریزوسفر گیاه سورگوم طی فرآیند گیاه پالایی به مدت ۶ ماه مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با جمع آوری خاک از عمق۳۰-۰سانتی متری در محدوده واحد نمک زدایی اهواز ۲ و تعیین مشخصات فیزیکی شیمایی آن و همچنین آلوده کردن آن به نفت خام آسماری و بنگستان، تیمارهایی با غلظت آلودگی ۱ درصد وزنی-وزنی آلودگی تهیه گردید. سپس گلدانهای آزمایشی با دو حالت کوددهی و سه تکرار برای هر حالت به مدتشش ماه جهت حذف میزانTPH جمعیت باکتریایی هتروترفیک، و در نهایت تعیین زیستتوده خشک گیاهی مورد بررسیقرار گرفتند. آزمایش تعیینTPHباقیمانده از طریق دستگاهGCو به روشUNEP/IOC/IAEAو آزمایش تعیین جمعیت میکروبی به روش شمارش بشقابی هتروتروفیک صورت گرفت. جهت تحلیل دادهها و رسم نمودار نیز به ترتیب از نرمافزارExcel و SPSS 17 استفاده گردید.