سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فهیمه الفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری مناطق خشک، دانشگاه یزد، دانشکده مناب
اصغر مصلح آرانی – استادیار دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی – پژوهشکده من
حمید رضا عظیم‌زاده – استادیار دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی – پژوهشکده من
علی محمد طهماسبی بیرگانی – کارشناس ارشد سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری، دانشجوی دکتری بیابان

چکیده:

در این تحقیق فلور و تیپ های گیاهی منطقه حفاظت شده باغ شادی هرات در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های جمع آوری شده بر اساس روشهای مرسوم تاکسونومی گیاهی و بکارگیری منابع لازم شناسایی شد و خانواده، جنس و گونه هر یک از آنها تعیین گردید. بررسی بعمل آمده نشان داد که در منطقه مورد مطالعه ۹۶ گونه گیاهی متعلق به ۷۳ جنس و ۳۱ خانواده حضور دارند. بیشترین تعداد گونه مربوط به تیره نعنائیان(compositeae) با ۱۲گونه (۵/۱۲درصد) و گونه شب بو (Brassicaceae) با ۱۱گونه (۴۶/۱۱ درصد) می باشد. نتایج نشان می دهد که گسترش گونه های گیاهی، نوع آمیختگی و تیپ های تشکیل یافته در منطقه مورد بررسی تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل محیطی است. نمونه های جمع آوری شده در هرباریوم دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد نگهداری می گردد