سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین سلیمانی رامبد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار،گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایرا
بیژن عسکری –

چکیده:

در سالهای اخیر با افزایش شیوع سرطانها، اهمیت حذف رادیکالهای آزاد و گونه های اکسیژن واکنشگر با استفاده از عوامل آنتی اکسیدان طبیعی بیش از پیش فزونی یافته است. هدف از این مطالعه، ارائه گونه هاای اکسایژن واکنشاگر باه عناوان یکای از عوامال ممااطره آمیاز ساسمتی در انساا ن، در سیستمهای غذایی و بیولوژیکی بود. این عوامل در ایجاد دامنه وسیعی از بیماریها مانند: تصلب شرائین، کم خاونی، و رم مفاصال روماتیسامی، بیمااری تورم روده، سرطان دهان، سرطان راست روده، دیابت، بیماری قلبی، پوکی استموان و پیری زودرس دخالت دارند. بنابراین در میان گونه های واکنشگر اکسیژن، رادیکال هیدروکسیل دارای بیشترین واکنش پذیری و در مرحله بعد رادیکال الکوکسیل می باشد، که باید در سیستمهای زیستی بدن انساان با مصرف میوه ها و سبزیها از گسترش و انتشار این عوامل جلوگیری نمود. تولید اکسیدانها بمشی از متابولیسم عادی انسان است و در صورتی که بیش از حد تولید شوند، می توانند باعث آسیب بافتی شوند. استفاده صحیح آنتی اکسیدانها با روشهای جدید برای اندازه گیاری تولیاد اکسایدان در انساان جهت ارزیابی دقیق تاثیر این ترکیبات در ایجاد بیماری ضروری می باشد. بنابراین استفاده از ترکیبات آنتای اکسیدانی جهات جلاوگیری و فرونشاانی رادیکالهای اکسیژن واکنشگر در ارتقاء سطح سسمتی انسان امری ضروری به نظر می رسد